Mabuhay and Hafa Adai, to my Shipyard Brothers and Sisters,
 
We know you are going to vote Union Yes because you already know how working at the Shipyard is like without the power of a union.  The question now is which one?  GFT, Guam’s Local Union has been winning for Guam’s workers and families since 1965.  We are the largest, most powerful union on Guam.  The vast majority of your dues money stays here on Guam so that you have an office (which the members own), staff and a team ready to help you when you need it.  When you choose GFT, the leaders that YOU elect will have the power to make decisions without having to run to Hawaii to ask permission.  When you need a Lawyer you only have to call Mangilao, not Honolulu. When you need the power in Washington DC, we have our National Union there, the AFT, who is one of the largest and most powerful unions in the US with over 1.5Million members.  I hope that you will choose GFT, we were there when you asked us and we will be here when you need us if you vote for GFT, Guam’s Local Union.
 
Tagalog translation:
Mabuhay at Hafa Adai sa inyong mga kapatid ko sa shipyard.
 
Alam natin na boboto kayo ng "OO" para sa Union. Oo, dahil alam natin kung gaano kahirap ang magtrabaho sa shipyard na wala ang kapangyarihan ng Union. Ang tanong ay alin ang pipiliin ninyo? Ang GFT Local Union  ay matagal ng ipinanalo ang kagalingan ng mga trabahador at ng kanilang mga pamilya simula pa nuong 1965, at ito ang pinakamalaki at makapangyarihan na Union sa Guam. Ang perang ibinabayad natin sa Union ay nananatili sa Guam kaya mayroon tayong opisina para sa mga miyembro, mga tauhan at pamunuan na handang magserbisyo sa oras ng pangangailangan. Kung pipiliin ninyo ang GFT, ang liderato na iboboto ninyo ay may kakayahan na magpasiya na hindi na kailangang tumakbo pa sa Hawaii para humingi ng permiso. Kung kailangan ninyo ang abogado, tatawag kayo dito lang sa Mangilao at hindi sa Honolulu. Kung kailangan din ninyo ang Washington DC mayroon din tayong national union doon, ang AFT na isa sa pinakamalaki atpinakamakapangyarihang union sa buong Estados Unidos na may 1.5 milyong miembro. Nandito kami noong kayo ay nagtatanong, at nandito kami kung kailangan nyo ng tulong ngayon, kung iboboto nyo GFT – ang Union ng Guam